Aktuality

Aktuality

VYHLÁŠENÍ DOPLŇUJÍCÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

3. 11. 2023|Informační sdělení

Ředitel Střední školy polytechnické Vyškov, příspěvkové organizace v souladu s ustanovením § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Volebního řádu pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem vyhlašuje doplňující volby do školské rady.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

V rámci doplňujících voleb budou voleni dva členové školské rady, kteří budou zastupovat zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků.
Oprávněnými voliči jsou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. Noví členové školské rady jsou voleni na zbývající část volebního období 2021-2024.
Termín konání voleb: čtvrtek 23. listopadu 2023 od 11:00 hod. do 17:00 hod.
Místo konání voleb: Střední škola polytechnická Vyškov, příspěvková organizace, Sochorova 552/15, Vyškov – školní knihovna.
Přihlášky za kandidáta do školské rady je možné podat do 20.11.2023 do 14:00 hod.
Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním příslušné přihlášky, která je zveřejněna v příloze tohoto vyhlášení a jejím doručením osobně v kanceláři asistentky ředitele školy nebo poštou na adresu Střední škola polytechnická Vyškov, příspěvková organizace, Sochorova 552/15, 682 01 Vyškov. Seznam kandidátů bude zveřejněn dne 21.11.2023 na úřední desce školy a webových stránkách školy. Volby proběhnou tajným hlasováním pomocí hlasovacího lístku. Volební lístky obdrží zájemci – voliči před volbou v den voleb v místě konání volby, tj. ve školní knihovně. Voliči před vydáním volebních lístků předloží platný občanský průkaz nebo pas k ověření totožnosti voliče a jeho zletilosti. Bez těchto dokladů nelze volit. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Výsledky voleb budou zveřejněny 27. listopadu 2023 stejným způsobem jako jejich vyhlášení.

Ve Vyškově dne 03.11.2023