Školská rada

Školská rada

Doplňující volby do školské rady

28.11.2023
Výsledky doplňujících voleb do školské rady

21.11.2023
Kandidátní listina do doplňujících voleb na členy školské rady

3. 11. 2023
Vyhlášení doplňujících voleb do školské rady - pro více informací rozklikněte
Přihláška kandidáta do školské rady - ke stažení


Volby do školské rady na období 2020 - 2023

Výsledky voleb do školské rady konaných dne 8. 6. 2021

Zástupci zřizovatele:                                                     Pedagogičtí pracovníci školy:

1. MUDr. František Adamec                                         1.  Vladimír Kroutilík
2. Jiří Pinkas, DiS. 2. Ing. Jana Mrázová
3. Mgr. Ludmila Nováková                                           3. Mgr. Pavlína Stloukalová 

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci:

1. Leopold Kalous
2. Barbora Lusková
3. Monika Birca

Pozor - Důležitá informace - Prodloužení funkčního období členů ŠR - 23.11.2020

Ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 2 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a směrnicí 33/INA-VOK, číslo vydání 6, účinné od 3. 12. 2015 – Volební řád pro volby členů školských rad,

volby do školské rady

na období 2020 – 2023.

Podle volebního řádu pro volby členů školských rad volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci společně tři zástupce do devítičlenné rady.

Kandidátem na člena školské rady může být každý žák starší 18 let nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, plně svéprávný. Datem rozhodujícím pro posouzení zletilosti je datum konání voleb. Pokud máte zájem kandidovat na člena školské rady nebo navrhnout kandidáta, přihlášku odevzdejte na sekretariátu školy v budově SOŠ a SOU Vyškov, příspěvková organizace, každý pracovní den v době od 8:00 do 13:00 hod. v termínu do 31. 5. 2021.

Volby proběhnou dne 8. 6. 2021 od 9:30 do 16:00 hod. před budovou školy.

Seznamy kandidátů budou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu školy a na webových stránkách školy www.sos-vyskov.cz od 2. 6. 2021. Volební lístky budou v den voleb k dispozici ve volební místnosti. Při volbách se volič prokáže průkazem totožnosti.

Ve Vyškově dne 18. 5. 2021
RNDr. Petr Hájek, v.r.