Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Na naší škole funguje od školního roku 2016/2017 ŠPP, které bylo zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytuje poradenské služby v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům a jejich zákonným zástupcům. Podílí se na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje součinnost školským zařízením a spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Hlavní náplň Školního poradenského pracoviště:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevence školní neúspěšnosti
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými, či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání
 • kulturních a jiných odlišností ve škole
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy
 • tvorba individuálních vzdělávacích plánů

Školní poradenské pracoviště tvoří:

 • zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování: Mgr. Eva Novotná, tel. 601 590 628,
  • novotna@ssp-vyskov.cz, 
  • konzultační hodiny: středa 12:50 – 14:25 h
 • výchovný poradce: Ing. Jaroslav Kolář, tel. 601 383 163,
  • kolar@ssp-vyskov.cz,
  • konzultační hodiny: úterý a středa, 7.10 - 8.00 h
 • metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Pavlína Stloukalová, tel. 722 964 520,
  • stloukalova@ssp-vyskov.cz,
  • konzultační hodiny: úterý, středa 8:00 – 8:45 h
 • poradce pro kariérový růst: Ing. Petra Kytková, tel. 720 934 533,
  • kytkova@ssp-vyskov.cz, 
  • konzultační hodiny: pondělí 12:50 - 13:50 h
 • speciální pedagog: Mgr. et Mgr. Stanislava Szabo, tel.: 720 934 589 (volat po 16. hodině),
  • szabo@ssp-vyskov.cz, 
  • konzultační hodiny: středa 12:00- 16:00 h

Konzultace jsou možné i kdykoliv jindy po předchozí domluvě.