Žákovský parlament

Žákovský parlament

Setkání zástupců Žákovského parlamentu

Po delší odmlce, která byla způsobena distanční výukou a celkovou situací kolem koronaviru, se dne 9. února 2022 sešli na naší škole zástupci Žákovského parlamentu. A bylo jich plno - bezmála 40 účastníků.

Zástupci jednotlivých tříd i oborů přednesli své návrhy a připomínky ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití.

Veškeré připomínky a otázky byly předloženy řediteli školy, který se bude snažit vzájemně najít optimální řešení.


Nové volby do Žákovského parlamentu 2020/2021

Se začátkem nového školního roku jsou spojené i nové volby do žákovského parlamentu. Museli být zvoleni zástupci prvních ročníků, kteří také byli seznámeni s činností tohoto parlamentu a s hlavní myšlenkou, což je vytvoření informačního mostu mezi žáky a pedagogy.

Zástupci žákovského parlamentu také volili nového předsedu a další členy předsednictva, protože hodně těchto členů bylo z vyšších ročníků a po absolvování studia již na naší škole nejsou.

Předsedou parlamentu se stal Michal Fiala ze třídy S4. a jeho místopředsedkyní Jana Burešová ze třídy Ag4.


Oficiální založení parlamentu na naší škole

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 proběhlo v prostorách školní jídelny druhé zasedání školního parlamentu. Při prvotní schůzce byli žáci zvolení do školního parlamentu informováni o funkci a účelu školního parlamentu. Na druhém zasedání se jednalo o jeho samotném vytvoření, stanovách a schválení statutu parlamentu. Proti ustanovením, cílům a činnosti nikdo nevznesl námitky, a tak byl jednohlasně přijat. Všichni zástupci tříd tedy porozuměli a odsouhlasili hlavní myšlenku, a to vytvoření informačního mostu mezi žáky a učiteli. Dále proběhly volby předsedy parlamentu, ve kterých jednoznačně vyhrál žák třetího ročníku oboru elektrikář-slaboproud Václav Žůrek.

Ve Vyškově 13. 12. 2019
Zapsal: Václav Procházka


Statut školního žákovského parlamentu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov, příspěvkové organizace

I. obecná ustanovení

 1. Volby do žákovského parlamentu se konají každý začátek školního roku. V každé třídě jsou voleni dva zástupci.
 2. Předsedou parlamentu se stává člen parlamentu, zvolený nadpoloviční většinou členů parlamentu. Není-li volba možná, je předseda jmenován na dobu nezbytně nutnou (nejdéle však tři měsíce) pověřeným učitelem (viz bod. 3.) a vedením školy. Volba předsedy probíhá tajně.
 3. Pověřený učitel spolupracuje s parlamentem, nemá však právo hlasovat.
 4. Kromě předsedy si žákovský parlament zvolí místopředsedu a pět dalších členů předsednictva parlamentu. Předsednictvo parlamentu je tedy sedmičlenné.
 5. Žákovský parlament se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Schůzi svolává vždy předseda ve spolupráci s pověřeným učitelem. Ve výjimečných případech lze schůzi svolat na návrh nadpoloviční většiny členů parlamentu. Schůzi parlamentu má právo svolat také ředitel školy.
 6. Předseda a místopředseda mají právo si domluvit konzultaci s vedením školy.
 7. Z každého jednání parlamentu je pořízen zápis, který je zveřejněn na nástěnce a webových stránkách školy.

II. Cíl školního parlamentu

 1. Vytvořit informační most mezi žáky a učiteli.
 2. Vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy.
 3. Předcházet jevům jako "ŠIKANA", "FYZICKÉ OBTĚŽOVÁNÍ", "PSYCHICKÉ VYDÍRÁNÍ" a podobně.
 4. Bdít nad striktním dodržováním školního řádu, který je základním předpokladem k rozvíjení osobnosti svobodně a demokraticky myslícího žáka naší školy.
 5. Podílet se v rámci svých možností na chodu a směřování školy.

III. Činnost školního parlamentu

 1. Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení.
 2. Každá připomínka bude vedením školy prošetřena a výsledek vhodnou formou oznámen.
 3. O zveřejnění informací se starají členové parlamentu a to formou vyhrazené nástěnky a osobním kontaktem se spolužáky.
 4. Členové parlamentu mají právo podávat návrhy a náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd., na případné realizaci návrhů a změn se budou podle svých možností podílet.
 5. Jednání školního parlamentu je veřejné, může se ho zúčastnit kterýkoliv žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají právo hlasovat.
 6. Člen parlamentu může být odvolán na návrh kteréhokoliv člena parlamentu, jestliže jsou pro to důvody (neplnění povinností, vážné přestupky proti statutu školního parlamentu nebo školnímu řádu). Člen parlamentu také má možnost vzdát se svého mandátu z osobních nebo jiných důvodů. V případě odvolání nebo vzdání se mandátu proběhne doplňková volba do žákovského parlamentu, kterou organizačně zajistí příslušný třídní učitel.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento statut může být doplňován nebo měněn jen po schválení nadpoloviční většiny žákovského parlamentu. Statut školního žákovského parlamentu je vyhotoven ve třech stejnopisech, které budou uloženy u vedení školy, na sekretariátu a u vedení školního žákovského parlamentu.

Tento statut byl schválen a vešel v platnost.

Máte dotazy? Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů.